Globálne vlastnosti funkcií

sú vlastnosti týkajúce sa chovania funkcie v jej definičnom obore, prípadne v niektorom intervale jej definičného oboru. Pri každej z týchto vlastností si všimneme jej prezentáciu na grafe funkcie, jej chovanie vzhľadom k operáciám definovaným v časti 6.2 a jej vzťah k niektorým iným vlastnostiam v tejto časti. Platnosť niektorých tvrdení ukážeme, overenie platnosti ostatných je námet na teoretické cvičenie pre čitateľa.


Subsections