Párne, nepárne funkcie a graf

Graf párnej funkcie je symetrický podľa osi $o_y$.
Graf nepárnej funkcie je symetrický podľa začiatku súradnicovej sústavy.