Príklady

Teraz uvedieme niekoľko typických príkladov výpočtu limít.

Príklad 19. Zistime existenciu limít funkcií $f: y=x+1$, $g: y=\frac{x^2-1}{x-1}$, $h: y = \frac{1}{\vert x-1\vert}$,
$i: y = \frac{1}{x-1}$ a $j: y=\frac{x-1}{\vert x-1\vert}$ v bode $1$.

Riešenie: $\lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2$, pretože ide o spojitú funkciu.
Funkciu $g$ upravíme na spojitú funkciu zhodnú s ňou mimo bodu $1$:

\begin{displaymath}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} =
\lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2\end{displaymath}


Zaveďme substitúciu $t = \vert x-1\vert$. Potom

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\vert x-1\vert} =
\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} = \infty.
\end{displaymath}

Funkcia $i$ nemá v bode $1$ limitu, ale má nevlastné obidve jednostranné limity:

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} =
\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{1}{t} = -\infty.
\end{displaymath}

a

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} =
\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} = \infty.
\end{displaymath}

Podobne sa ukáže, že funkcia $j$ má v bode $1$ limitu zľava $-1$ a limitu sprava $1$. $\clubsuit$

Príklad 20. Ukážeme platnosť posledných dvoch vzťahov v časti 6.6.4.

Riešenie: Odporúčame čitateľovi určiť, ktoré pravidlá a limity v príslušných krokoch používame. Nech $P_k(x) = a_kx^k + a_{k-1}x^{k-1} + \ldots + a_1x + a_0$ a $Q_n(x) = b_nx^n + b_{n-1}x^{n-1} + \ldots + b_1x + b_0$ sú mnohočleny. Potom


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow -\infty}
a_kx^k + a_{k-1}x^{k-1} + \ldots + a_1x + a_0 =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow -\infty}
x^k \left(a_k + \frac{a_{k-1}}{x} + \ldots + \frac{a_1}{x^{k-1}} +
\frac{a_0}{x^k}\right)
\end{displaymath}

Výsledok vyplýva z faktu, že limita výrazu v zátvorke je $a_k$ a použitia pravidiel pre nevlastné limity.

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac
{a_kx^k + a_{k-1}x^{k-1}...
...a_1x + a_0}
{b_nx^n + b_{n-1}x^{n-1} + \ldots + b_1x + b_0} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac
{x^k(a_k + \frac{a_{k-1}...
...^{n-k-1} + \ldots + \frac{b_1}{x^{k-1}}
+ \frac{b_0}{x^k})} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac
{a_k + \frac{a_{k-1}}{x}...
...n-1}}{x} + \ldots + \frac{b_1}{x^{n-1}}
+ \frac{b_0}{x^n})} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{n-k}}.
\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_n} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\frac{a_k}{b_n}.\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{n-k}}.
\end{displaymath}

Výsledok vyplýva z toho, že posledná limita sa rovná $0,\ 1,\ \infty$ podľa toho, či $k<n$, $k=n$ alebo $k>n$. $\clubsuit$

Príklad 21. Zistime existenciu limít funkcií $f:\ y = \frac{8x^3}{x^6+3}$, $g:\ y =
\frac{-2x^2+25x+111}{3x^2-4x}$, $h:\ y = \frac{11x^4+29x}{85-7x^3}$ a $i:\ y = \left(\frac{2x-5}{4-x}\right)^3$ v bodoch $\pm \infty$.

Riešenie:
Použijúc výsledky predchádzajúceho príkladu dostaneme

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0,\quad
\lim_{x \righta...
... = -\frac23,\quad
\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = -\infty.
\end{displaymath}

Použijúc substitúciu $t = -x$ dostávame

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) =
\lim_{t \rightarrow \i...
...(-t) =
\lim_{t \rightarrow \infty} = \frac{-8t^3}{t^6+3} = 0,
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) =
\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-2t^2-25t+111}{3t^2+4t} =
-\frac23
\end{displaymath}

a

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) =
\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{11t^4-29t}{85+7t^3} =
\infty.
\end{displaymath}

Limitu funkcie $i$ vypočítame podľa poznámky v časti 6.6.2

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-5}{4-x} \right)^...
...\rightarrow \infty} \frac{2x-5}{4-x} \right)^3 =
(-2)^3 = -8.
\end{displaymath}

Podobným postupom dostaneme rovnakú limitu v bode $-\infty$. $\clubsuit$

Príklad 22. Vypočítajme $K = \lim_{x \rightarrow \infty}\arcsin
\frac{2x-3}{7-4x}$, $L = \lim_{x \rightarrow 3}
5^{\frac{x-2}{3-x}}$ a $M = \lim_{x \rightarrow 0^+}x^x$.

Riešenie: Použitím poznámky v časti 6.6.2 dostaneme

\begin{displaymath}
K = \arcsin \left( \lim_{x \rightarrow \infty}\frac{2x-3}{7-4x}
\right) = \arcsin \left( -\frac12 \right) = -\frac{\pi}{6}.
\end{displaymath}

Pri výpočte limity $L$ najskôr zavedieme substitúciu $t=\frac{x-5}{3-x}$ a uvedomíme si, že $\lim_{x \rightarrow 3^-}\frac{x-2}{3-x} = \infty$ a $\lim_{x \rightarrow 3^+}\frac{x-2}{3-x} = -\infty$ Preto limita $L$ neexistuje, ale existujú príslušné jednostranné limity

\begin{displaymath}
L^- = \lim_{x \rightarrow 3^-}5^{\frac{x-5}{3-x}} =
\lim_{t \rightarrow \infty}5^t = \infty
\end{displaymath}

a

\begin{displaymath}
L^+ = \lim_{x \rightarrow 3^+}5^{\frac{x-5}{3-x}} =
\lim_{t \rightarrow -\infty}5^t = 0.
\end{displaymath}

V prípadoch, keď je premenná $x$ v základe aj exponente funkcie (ako pri limite $M$), používame vzťah $x = a^{\log_a\ x}$ platný pre všetky $x > 0$ a vhodné $a$, najčastejšie používame hodnotu $a = e$.

\begin{displaymath}
M = \lim_{x \rightarrow 0^+}x^x =
\lim_{x \rightarrow 0^+}e^{x\ln\ x} =
e^{\lim_{x \rightarrow 0^+}x\ln\ x} = e^0 = 1.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Príklad 23. Vypočítajme $L = \lim_{x \rightarrow 1}
\left( \frac{1}{x^2-1}-\frac{2}{x^4-1} \right)$.
Riešenie:

\begin{displaymath}
L = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x^2-1}{x^4-1} \righ...
...im_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1}{x^2+1} \right) = \frac12.
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Príklad 24. Vypočítajme $L = \lim_{x \rightarrow 0}
\frac{\sqrt{x+5}-\sqrt{5}}{x}$.

Riešenie: $L = \lim_{x \rightarrow 0}\frac{\sqrt{x+5}-\sqrt{5}}{x}.
\frac{\sqrt{x+5}+\sqr...
...frac{x+5-5}{x(\sqrt{x+5}+\sqrt{5})}
=\frac{1}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$. $\clubsuit$

Príklad 25. Vypočítajme $L=\lim_{x \rightarrow 0}\frac{\mbox{tg}\,3x}{\sin 7x}$.

Riešenie: $L = \lim_{x \rightarrow 0}\frac{\sin 3x}{\cos 3x \sin 7x}
= \lim_{x \rightarrow...
...tarrow 0}\frac{\sin 7x}{7x}}.
\lim_{x \rightarrow 0}\frac{1}{\cos 3x} = \frac37$. $\clubsuit$

Príklad 26. Vypočítajme $L = \lim_{x \rightarrow 0}
\frac{2^{2x+1}-1}{x}$.

Riešenie: $L = \lim_{x \rightarrow 0}\frac{2^{2x+3}-8}{x} =
\lim_{x \rightarrow 0}\frac{8.4^x-8}{x} =
8\lim_{x \rightarrow 0}\frac{4^x-1}{x} = 8 \ln 4$. $\clubsuit$

Príklad 27. Vypočítajme $L = \lim_{x \rightarrow \infty}x(\sqrt{x^2+9}-x)$.

Riešenie:

\begin{displaymath}L = \lim_{x \rightarrow \infty}x(\sqrt{x^2+9}-x)
= \lim_{x \r...
...infty}x(\sqrt{x^2+9}-x)
\frac{\sqrt{x^2+9}+x}{\sqrt{x^2+9}+x} =\end{displaymath}


\begin{displaymath}=\lim_{x \rightarrow \infty}\frac{x(x^2+9-x^2)}{\sqrt{x^2+9}+...
...tarrow \infty}9\frac{x}{x(\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}+1)} =
\frac92.\end{displaymath}

$\clubsuit$

Príklad 28. Vypočítajme $L = \lim_{x \rightarrow \infty}3^{-x} \cos\ 5x$ a
$K = \lim_{x \rightarrow -\infty}3^{-x} \cos\ 5x$.

Riešenie: Periodické funkcie nemajú limitu v nevlastných bodoch, preto v tomto príklade nemôžeme aplikovať pravidlá pre algebrické operácie. Limitu $L$ však môžeme vypočítať podľa pravidla 5 v časti 6.6.3, pretože

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow \infty}3^{-x} =
\lim_{x \rightarrow \infty}\frac{1}{3^x} = 0
\end{displaymath}

a funkcia $\cos\ 5x$ je ohraničená. Preto $L = 0$.
Na druhej strane

\begin{displaymath}
\lim_{x \rightarrow -\infty}3^{-x} =
\lim_{t \rightarrow \infty}3^t = \infty.
\end{displaymath}

Pretože funkcia $\cos\ 5x$ strieda znamienka, hodnota $3^{-x} \cos\ 5x$ pre $x \rightarrow \infty$ bude oscilovať, t.j. nadobúdať ľubovoľne veľké kladné a ľubovoľne malé záporné hodnoty. Preto limita $K$ neexistuje. $\clubsuit$

Nasledujúci príklad predstavuje dôležité tvrdenie.

Príklad 29. Každá algebrická rovnica nepárneho stupňa, t.j. rovnica

\begin{displaymath}
a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0 = 0,\quad
n\ \mathrm{je\ nepárne}
\end{displaymath}

má aspoň jedno reálne riešenie.
Riešenie: Podľa Príkladu 20 majú limity ľavej strany v bodoch $\pm \infty$ opačné znamienka (odôvodnite!). Podľa tvrdenia z časti 6.5.5 preto existuje riešenie tejto rovnice. Premyslite si, prečo tvrdenie neplatí aj pre párne čísla $n$. $\clubsuit$