Exponenciálna funkcia

Exponenciálna funkcia je funkcia definovaná v ${\bf R}$ rovnicou

\begin{displaymath}
y = a^x,\ \ \mathrm{kde}\ a > 0,\ \ a \neq 1\ \ \mathrm{je\
reálna\ konštanta}
\end{displaymath}

nazývaná základ exponenciálnej funkcie. Vlastnosti exponenciálnej funkcie závisia od hodnoty jej základu: v každom prípade je teda monotónna a jej obor hodnôt je $(0,\infty)$.
Medzi exponenciálnymi funkciami má dôležité postavenie funkcia $y=e^x$, ktorej základ je číslo $e \approx 2,71828$ (pozri časť 6.8). Jej dôležitosť vyplýva z faktu, že sa rovná svojej derivácii (pozri kapitolu Diferenciálny počet).

Obrázok 6.19: Graf funkcie $y=e^x$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Enax.eps}
}}\end{figure}

Obrázok: Graf funkcie $y=(\frac 12)^x$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Polnax.eps}
}}\end{figure}