Homogénne sústavy

Uvažujme teraz o homogénnej sústave $m$ lineárnych rovníc s $n$ neznámymi
$\displaystyle a_{11}x_1 +$ $\textstyle \ldots \hspace{3mm} + a_{1n}x_n =$ $\displaystyle 0$  
$\displaystyle a_{21}x_1 +$ $\textstyle \ldots \hspace{3mm} + a_{2n}x_n =$ $\displaystyle 0$  
$\displaystyle \vdots$ $\textstyle \vdots \ \ \ $ $\displaystyle \vdots$ (4.6)
$\displaystyle a_{m1}x_1 +$ $\textstyle \ldots \hspace{3mm} + a_{mn}x_n =$ $\displaystyle 0.$  

Pri riešení homogénnych sústav spojíme postup použitý pri GEM ( a pri zisťovaní hodnosti matice) s tvrdeniami o počte riešení. Označme A odpovedajúcu maticu sústavy (4.6). Sústava (4.6) má vždy triviálne riešenie ${\bf r =}$ ${(0,0, \ldots ,0)^T}$.

$\bullet$ Nech $h({\bf A})=n$. Potom (4.6) má iba triviálne riešenie.

Príklad 13. Riešte sústavu rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrr}
x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 0 ...
... & \\
2x_1 & + & 5x_2 & - & 7x_3 & = & 0 & . \\
\end{array}\end{displaymath}

Riešenie: Známymi úpravami sa dostaneme ku ekvivalentnej sústave

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrr}
x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & = & 0 ...
..._3 & = & 0 & \\
& & & - & 134x_3 & = & 0 & . \\
\end{array}\end{displaymath}

Vidíme,že $h({\bf A})=3$, a teda sústava má iba triviálne riešenie. Spätná substitúcia nám iba potvrdí tento záver. $\clubsuit$

$\bullet$ Nech $h({\bf A}) =p < n $. Potom sústava (4.6) má nekonečne veľa riešení.
Postupom známym z GEM dospejeme ku ekvivalentnej sústave rovníc. Z nej je možné vybrať $p$ rovníc a v nich vybrať $p$ neznámych (nazývame ich hlavné neznáme) tak, že submatica z odpovedajúcich koeficientov má determinant rôzny od nuly. Tento výber však nemusí byť jednoznačný. Zvyšné rovnice neuvažujeme a zvyšných $(n-p)$ neznámych považujeme za parametre a dáme ich na pravú stranu takto vzniknutej sústavy. Dostali sme teda sústavu $p$ lineárnych rovníc s $p$ hlavnými neznámymi a $(n-p)$ parametrami. Z tejto sústavy vieme už jednoznačne určiť, v závislosti na parametroch, hlavné neznáme. Pritom zvyčajne postupujeme tak, že jeden parameter zvolíme rovný $1$ a ostatné $0$ a nájdeme odpovedajúce riešenie w. Takto skonštruujeme $(n-p)$, nutne lineárne nezávislých riešení pôvodnej sústavy:

\begin{displaymath}
{
{\bf w^{(\it 1)}},{\bf w^{(\it 2)}}, \ldots , {\bf w^{(\it n-p)}}
}
\end{displaymath}

a pomocou nich všeobecné riešenie homogénnej sústavy v tvare

\begin{displaymath}
\sum _{i=1}^{n-p} \alpha_i \bf w^{(\it i)}.
\end{displaymath}

Pritom $\alpha _i$ sú ľubovolné reálne čísla.
Platí, že pre každú voľbu $\alpha _i$ dostávame riešenie sústavy (4.6) a naopak, každé riešenie (4.6) sa dá vyjadriť ako lineárna kombinácia vektorov ${\bf w^{(\it i)}}$.

Príklad 14. Riešte homogénnu sústavu rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrrr}
2x_1 & + & x_2 & - & 2x_3 & + & ...
..._1 & + & 3x_2 & + & 3x_3 & - & 3x_4 & = & 0 &. \\
\end{array}\end{displaymath}

Riešenie: Poslednú rovnicu vydelíme tromi a vymeníme ju s prvou rovnicou. Potom už ľahko dospejeme ku ekvivalentnej sústave rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrrr}
x_1 & + & x_2 & + & x_3 & - & x_...
...\
& - & x_2 & - & 4x_3 & + & 5x_4 & = & 0 &. \\
\end{array}\end{displaymath}

Vidno, že $h({\bf A}) =2 \equiv p < 4 \equiv n $.

Pri možnej voľbe $x_3 = s$ , $x_4 = t $ dostaneme sústavu dvoch rovníc s dvomi hlavnými neznámymi $x_1,x_2$ a parametrami $s,t$:

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrr}
x_1 & + & x_2 & = & -s & + & t & \\
& - & x_2 & = & 4s &- & 5t &. \\
\end{array}\end{displaymath}

Pre $s=1, t=0$ je odpovedajúce riešenie

\begin{displaymath}
{
{\bf w^{(\it 1)}}
=
(3,-4,1,0)^T
}
\end{displaymath}

a pre $s=0, t=1$ je odpovedajúce riešenie

\begin{displaymath}
{
{\bf w^{(\it 2)}}
=
(-4,5,0,1)^T.
}
\end{displaymath}

Všeobecné riešenie homogénnej sústavy je teda tvaru

\begin{displaymath}
{
{\alpha _1}
{\bf w^{(\it 1)}}
+
{\alpha _2}
{\bf w^{(...
... {
{\alpha _1} (3,-4,1,0)^T
+
{\alpha _2} (-4,5,0,1)^T
}
}
\end{displaymath}

pre $ \alpha_1 ,\, \alpha_2 \in {\bf R}$.

Ak by sme si zvolili za hlavné premenné $x_1 , x_3$ a za parametre $x_2 , x_4 $ (je to možné), tak dostaneme ekvivalentnú sústavu

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
x_1 & + & x_3 & = & -s & + & t \\
& - & 4x_3 & = & s &- & 5t \\
\end{array}\end{displaymath}

a odpovedajúce všeobecné riešenie tej istej homogénnej sústavy by bolo tvaru

\begin{displaymath}
{
{\beta _1}
{\bf v^{(\it 1)}}
+
{\beta _2}
{\bf v^{(\i...
...eta _1} (-1/4,0,5/4,1)^T
+
{\beta _2} (-3/4,1,-1/4,0)^T
}
}
\end{displaymath}

pre $ \beta_1 ,\, \beta_2 \in {\bf R}$.
Táto nejednoznačnosť všeobecného riešenia je daná tým, že vektory

\begin{displaymath}
{
{ \left(
{\bf w^{(\it 1)}},{\bf w^{(\it 2)}}
\right) \h...
...cm}
\left(
{\bf v^{(\it 1)}},{\bf v^{(\it 2)}}
\right)
}
}
\end{displaymath}

tvoria dve rôzne bázy toho istého lineárneho priestoru riešení pôvodnej sústavy.4.1

$\clubsuit$

Na záver uvedieme užitočné tvrdenie. Ak v homogénnej sústave lineárnych rovníc je $m=n$, tak nutnou a postačujúcou podmienkou existencie nenulového (netriviálneho) riešenia je $\vert \bf A \vert =0 $.Subsections