Veta o strednej hodnote

Existuje viac viet o strednej hodnote, ktoré sa tiež volajú vety o prírastku funkcie. Tieto vety vyjadrujú za istých podmienok vzťah medzi rozdielom ("prírastkom") hodnôt funkcie v dvoch bodoch a deriváciou funkcie v istom čísle medzi týmito bodmi.
Lagrangeova veta o strednej hodnote.
Nech $f$ má deriváciu v intervale $ (a,b) $ a naviac je spojitá v bodoch $a$ a $b$. Potom existuje také číslo $r$ z intervalu $ (a,b) $, že

\begin{displaymath}
f(b) - f(a) = f'(r)(b-a).
\end{displaymath}

Ak medzi predpoklady Lagrangeovej vety doplníme podmienku $f(a) = f(b)$, tak dostaneme Rolleho vetu, ktorá zaručuje existenciu takého čísla $r$ z intervalu $ (a,b) $, že

\begin{displaymath}
f'(r) = 0.
\end{displaymath}

Vety o strednej hodnote majú veľký teoretický význam, ich dôsledkom je veľa poznatkov v diferenciálnom počte a jeho aplikáciách (pozri časť 7.10).
Názorný fyzikálny zmysel viet o strednej hodnote môže byť napríklad vyjadrený v nasledujúcom tvrdení
Ak auto prejde za $
2$ hodiny $100$ km, tak aspoň v jednom okamihu cesty dosiahne rýchlosť presne $50$ km za hodinu.

Príklad 20. Ukážeme, že pre ľubovoľné dve reálne čísla $a<b$ platí $arctg\ b - arctg\ a < b - a$.

Riešenie: Môžu nastať tri prípady:

Príklad 21. Dokážeme, že ľubovoľná algebrická rovnica tretieho stupňa má najviac tri reálne riešenia.

Riešenie: Tvrdenie dokážeme sporom. Predpokladajme, že existuje rovnica tretieho stupňa $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, ktorá má štyri riešenia $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$. Podľa Rolleho vety existuje medzi každou susednou dvojicou z nich číslo, v ktorom je derivácia funkcie $P$ rovná nule. Avšak derivácia funkcie $P$ je kvadratická funkcia $P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ a tá nemôže mať tri rôzne nulové hodnoty. Toto je spor, ktorý dokazuje pravdivosť tvrdenia.
$\clubsuit$

Poznamenajme, že pomocou matematickej indukcie sa dá analogickými argumentami ukázať všeobecné tvrdenie

Ľubovoľná algebrická rovnica stupňa $n$ má najviac $n$ reálnych riešení.