Kvadratická funkcia

je funkcia definovaná v ${\bf R}$ rovnicou

\begin{displaymath}y=ax^2+bx+c,\ \ \ a \neq 0.\end{displaymath}

Jej graf je parabola s osou rovnobeľnou s osou $o_y$. Je otvorená nahor, ak $a>0$ a nadol, ak $a<0$. Jej vrchol je v bode $[-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a}]$.