Lineárna funkcia

je funkcia definovaná v ${\bf R}$ rovnicou

\begin{displaymath}y=kx+q,\ \ \ k \neq 0\ \ \mathrm{sa\ volá}\ smernica.\end{displaymath}

Jej graf je priamka rôznobežná s osou $o_x$. Lineárna funkcia je a pretína os $o_y$ v bode $[0,q]$.

Obrázok: Graf funkcií $f(x)=\frac 12 x + \frac 12$ a $g(x)=-x+1$
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Lin.eps}
}}\end{figure}