Graf funkcie

Graf funkcie f je množina všetkých bodov $[r,f(r)],\ r \in D(f)$ v rovine s karteziánskou súradnicovou sústavou.
Množina bodov v rovine je grafom niektorej funkcie práve vtedy, ak
každá priamka rovnobežná s osou $o_y$ má s touto množinou spoločný najviac jeden bod.
Preto napríklad kružnica ľubovoľne umiestnená v karteziánskej súradnicovej sústave nie je grafom žiadnej funkcie a parabola je grafom funkcie vtedy a len vtedy, ak jej os je rovnobežná s osou $o_y$. V praxi býva občas funkcia grafom určená, napríklad pri grafickom zázname závislosti výšky hladiny rieky od času. V každom prípade je v grafe obsiahnutá veľká časť informácie o funkcii. Grafy základných funkcií, s ktorými budeme pracovať sú v časti  6.4.