Využitie inverznej matice

Uvažujme opäť o sústave (4.5). Kedže matica A sústavy je regulárna, tak existuje práve jedno riešenie tejto sústavy. Teda platí rovnosť

\begin{displaymath}{\bf Ar = b }. \end{displaymath}

Nakoľko matica A je regulárna, tak existuje ku nej inverzná matica ${\bf A^{-1}}$ tej vlastnosti, že platí

\begin{displaymath}{\bf A^{-1}}. {\bf A} = {\bf A}. {\bf A^{-1}} = {\bf I_n}. \end{displaymath}

Pre vektor ${\bf A^{-1}}$b zrejme potom platí

\begin{displaymath}{\bf A}({\bf A^{-1}}{\bf b}) = ({\bf A}{\bf A^{-1}}){\bf b}={\bf I_n}{\bf b}= {\bf b}. \end{displaymath}

Teda z jednoznačnosti riešenia dostávame, že

\begin{displaymath}{\bf r} = {\bf A^{-1}}{\bf b}. \end{displaymath}

Ku tomuto vyjadreniu riešenia sme sa dostali tak, že sme obe strany rovnosti ${\bf A}{\bf r} = {\bf b}$ zľava vynásobili maticou ${\bf A^{-1}}$.

Príklad 6. Zistite, či sústavu lineárnych rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
2x_1 & + & x_2 & = & 7 \\
x_1 & - & x_2 & = & 2 \\
\end{array}\end{displaymath}

je možné riešiť pomocou inverznej matice a ak áno, nájdite jej riešenie touto metódou.

Riešenie: Pre

\begin{displaymath}
{
{\bf A =}
{
\left(
\begin{array}{rr}
2 & 1 \\
1 & -...
...eft(
\begin{array}{r}
7 \\
2 \\
\end{array} \right)
}
}
\end{displaymath}

môžeme danú sústavu rovníc zapísať v tvare $ {\bf Ax = b }$. Zrejme $n = 2$. Pretože $\mid {\bf A} \mid $ $=-3 \neq 0$ je matica A regulárna a existuje ku nej inverzná matica. Metódami uvedenými v časti o určovaní inverznej matice sa dá zistiť, že

\begin{displaymath}
{
{\bf A^{-1} =}
{
\left(
\begin{array}{rr}
1/3 & 1/3 \\
1/3 & -2/3 \\
\end{array} \right).
}
}
\end{displaymath}

Preto

\begin{displaymath}
{
{\bf r=A^{-1}b=}
{
\left(
\begin{array}{rr}
1/3 & 1/3...
...t(
\begin{array}{r}
3 \\
1 \\
\end{array} \right).
}
}
\end{displaymath}

$\clubsuit$

Príklad 7. Zistite, či sústavu lineárnych rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrr}
x_1 & + & x_2 & = & 2 \\
3x_1 & + & 3x_2 & = & 4 \\
\end{array}\end{displaymath}

je možné riešiť pomocou inverznej matice a ak áno, nájdite jej riešenie touto metódou.

Riešenie: Pre vhodne definovanú maticu A tejto sústavy platí, že jej determinant je rovný nule. Preto nemôžeme danú sústavu rovníc riešiť pomocou inverznej matice. Všimnite si, že sústava nie je riešiteľná. $\clubsuit$

Príklad 8. Zistite, či sústavu lineárnych rovníc

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrr}
2x_1 & + & 3x_2 & + & 4x_3 & = & 6 \\
x_1 & + & 5x_2 & + & 3x_3 & = & 2 \\
\end{array}\end{displaymath}

je možné riešiť pomocou inverznej matice a ak áno, nájdite jej riešenie touto metódou.

Riešenie: Matica sústavy nie je štvorcová, a preto nemôžeme danú sústavu riešiť pomocou inverznej matice. $\clubsuit$

Inverznú maticu môžeme využiť aj v komplikovanejších úlohách.

Príklad 9. Zistite, či existuje matica X tak, aby platil vzťah

\begin{displaymath}
{
{\bf X}
{
\left(
\begin{array}{rr}
3 & 2 \\
1 & 3 \...
...gin{array}{rr}
1 & 1 \\
1 & 2 \\
\end{array} \right)
}
}
\end{displaymath}

a ak áno, určte ju.

Riešenie: Označme

\begin{displaymath}
{
{\bf A = }
{
\left(
\begin{array}{rr}
3 & 2 \\
1 & ...
...gin{array}{rr}
1 & 1 \\
1 & 2 \\
\end{array} \right)
}
}
\end{displaymath}

matice typu $2\times 2$. Ak matica X existuje, tak je nutne typu $2\times 2$. Nech platí

\begin{displaymath}
{
{\bf X = }
{
\left(
\begin{array}{rr}
x_1 & x_2 \\
x_3 & x_4 \\
\end{array} \right).
}
}
\end{displaymath}

Z rovnice XA=B roznásobením dospejeme ku sústave lineárnych rovníc tvaru:

\begin{displaymath}
\begin{array}{rrrrrrrrrr}
3x_1 & + & x_2 & & & & & = & 1 &...
... & 1 & \\
& & & & 2x_3 & + & 3x_4 & = & 2 &. \\
\end{array}\end{displaymath}

Teda existencia, neexistencia, jednoznačnosť prípadne viacznačnosť určenia matice X je ekvivalentná tomu, či vyššie uvedená sústava rovníc má, alebo nemá riešenie, prípadne koľko riešení tejto sústavy existuje. Aj keď je to sústava $4$ rovníc o $4$ neznámych, sú to vlastne dve sústavy dvoch rovníc o dvoch neznámych s tou istou maticou sústavy, ale rôznymi pravými stranami. Na ich riešenie by sme mohli použiť Cramerovo pravidlo (prečo ?).

Ak si uvedomíme, že matica A je regulárna ( ${\vert{\bf A}\vert=7}$), tak existuje ku nej inverzná matica ${\bf A^{-1}}$. Z predpokladanej rovnosti ${\bf XA=B}$ vynásobením sprava ${\bf A^{-1}}$ dostávame explicitné vyjadrenie matice X v tvare ${\bf X=BA^{-1}}$. Teda existuje jediná taká matica X a ľahko zistíme, že pre ňu platí:

\begin{displaymath}
{
{\bf X = }
{
\left(
\begin{array}{rr}
1 & 1 \\
1 & ...
...{rr}
2/7 & 1/7 \\
1/7 & 4/7 \\
\end{array} \right).
}
}
\end{displaymath}

$\clubsuit$