Rovnice rovinných útvarov

Vo všeobecnosti rovnica rovinného útvaru je rovnica s dvomi neznámymi $x$ a $y$, ktorá určuje tento útvar spôsobom nazvaným v úvode kapitoly ako pravidlo

(P) Ľubovoľný bod $X=[x,y]$ roviny leží v danom útvare práve vtedy, ak jeho súradnice $x$ a $y$ spĺňajú rovnicu útvaru.
Spôsob, akým získame rovnicu útvaru, závisí od toho aké informácie o útvare máme k dispozícii. V rôznych situáciách dostávame rôzne typy rovníc.Subsections