Smernicová rovnica priamky

je rovnica v tvare

\begin{displaymath}
y = kx +q, \quad \mathrm{kde\ k,\ q\ sú\ reálne\ čísla.}
\end{displaymath} (2.11)

Číslo $k$ sa volá smernica priamky a je rovné tangensu uhla priamky s kladným smerom osi $x$. Smernica priamky vyjadruje relatívnu zmenu závislej premennej $y$ pri zmene nezávislej premennej $x$. Číslo $q$ je $y-$ová súradnica priesečníka priamky s osou $y$. Rovnica priamky so smernicou $k$ prechádzajúcej bodom $[x_0,y_0]$ je

\begin{displaymath}y-y_0=k(x-x_0)\ .\end{displaymath}