Normálová rovnica priamky

Predpokladajme, že poznáme súradnice jendého bodu $X_{0}$ danej priamky a niektorý jej normálový vektor n. Potom ľubovoľný bod roviny $X$ leží na danej priamke práve vtedy, ak vektory $\vec{X- X_{0}}$ a n sú navzájom kolmé. Na základe uvedených vlastností skalárneho súčinu dostávame normálovú rovnicu priamky:
\begin{displaymath}
(\vec{X- X_{0}})\cdot\vec{n} = 0\ .
\end{displaymath} (2.8)

Ak túto rovnicu rozpíšeme v súradniciach, dostaneme všeobecnú rovnicu danej priamky.