Štartovacie metódy

Grafická metóda.
Pozorne nakreslený graf funkcie $y=f(x)$ nám pomôže separovať reálne korene rovnice $f(x)=0$, t.j. určiť intervaly, v ktorých korene ležia. Niekedy je výhodnejšie rovnicu $f(x)=0$ písať v tvare $ f_1(x)=f_2(x)$. Potom korene určíme ako x-ové súradnice prienikov grafov funkcií $ y=f_1(x)$ a $ y=f_2(x)$. Grafická metóda nám tiež môže poskytnúť informáciu o tom, či daný reálny koreň rovnice v uvažovanom intervale vôbec existuje. Pre zložitejšie typy funkcií môžeme reálne korene lokalizovať tabelovaním funkcie $y=f(x)$.Metóda bisekcie.
Nech je

Tieto predpoklady zaručujú, že existuje aspoň jedno číslo $ \alpha \in I_0$ také, že $ f(\alpha)=0$. Zostrojme postupnosť intervalov

\begin{displaymath}I_0 \supset I_1\supset \dots \supset I_k , \hbox{ kde } I_k=\langle a_k,b_k\rangle \end{displaymath}

takto:
Ak je $f(a_{k-1}).f(b_{k-1}) <0\ $, vypočítame stred intervalu $I_{k-1}$, t.j.

\begin{displaymath}s_k=\frac{1}{2}(a_{k-1}+b_{k-1}).\end{displaymath}

V prípade, že $f(s_k)=0$ našli sme koreň rovnice. V opačnom prípade zvolíme za $I_k=\langle a_k,b_k\rangle $ ten z intervalov $\langle a_{k-1},s_k\rangle ,\ \langle s_k,b_{k-1}\rangle $, v ktorého koncových bodoch má funkcia $f$ opačné znamienka. Koreň $\alpha$ bude ležať v každom z intervalov $I_k$ a postupnosti $\{a_k\}, \{b_k\}$ koncových bodov týchto intervalov vždy konvergujú ku koreňu $\alpha$. Po $n$ krokoch bude mať interval dĺžku

\begin{displaymath}b_n-a_n=\frac{1}{2}(b_{n-1}- a_{n-1}) =\frac{1}{2^2}( b_{n-2}-a_{n-2})=
\dots =\frac{1}{2^n}(b_0-a_0).\end{displaymath}

Pre odhad chyby preto platí: ( $\alpha \in I_n$).

\begin{displaymath}\vert a_n-\alpha\vert\leq \frac{b_0-a_0}{2^n}
\hbox{ resp. }
\vert b_n-\alpha\vert\leq \frac{b_0-a_0}{2^n}. \end{displaymath}

Metóda bisekcie (delenia intervalu) konverguje pomaly. Rýchlosť konvergencie tejto metódy je ale úplne nezávislá na tvare funkcie $f$.

Príklad 39. Nájdime aproximáciu koreňa rovnice

\begin{displaymath}f(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^2-\sin x =0. \end{displaymath}

Riešenie: Pre zastavovaciu podmienku zvolíme $\delta =0,05$. Z grafu funkcií $ y=(\frac{x}{2})^2,\ y=\sin x$ odhadneme $I_0=\langle 1,5;2\rangle $. Skutočne $ f(1,5).f(2) <0$. Podľa vzťahu, odvodeného pre odhad chyby, máme:

\begin{displaymath}\vert a_4 -\alpha\vert <\frac{1}{2^4} . 0,5 <0,05.\end{displaymath}

Výsledky môžeme zapísať do tabuľky:

k $a_k$ $b_k$ $s_{k+1}$ $f(s_{k+1}) $ $ b_k-a_k $
0 1,50000 2,00000 1,7500 $ <0$ 0,5
1 1,75000 2,00000 1,87500 $ <0$ 0,25
2 1,87500 2,00000 1,93750 $ >0$ 0,125
3 1,87500 1,93750 1,90625 $ <0$ 0,0625
4 1,90625 1,93750     0,03125Výhoda tejto metódy okrem jej jednoduchosti je aj v tom, že môžeme dopredu určiť počet krokov, potrebných k dosiahnutiu požadovanej presnosti. Nevýhodou je pomalá konvergencia.Metóda prostej iterácie.
Rovnicu $f(x)=0$ prepíšeme na tvar

\begin{displaymath}
\vspace{-0.4cm}
x=\phi(x)
\end{displaymath} (7.6)

(obyčajne býva niekoľko možností).
Predpokladáme, že existuje interval $ I_0=\langle a_0,b_0\rangle $ patriaci definičnému oboru a oboru spojitosti ako funkcie $f$, tak aj funkcie $\phi$ taký, ktorý obsahuje spoločný koreň $\alpha$ obidvoch vyššie uvedených rovníc a pre ktorý je splnená podmienka $\phi(I_0) \subset I_0$. Využijúc rovnicu (7.6), zostrojíme postupnosť aproximácií $ x_1, x_2, \dots$, koreňa $\alpha$ podľa nasledujúceho návodu:
  1. Zvolíme číslo $\delta >0$ a začiatočnú aproximáciu $x_0 \in I_0$.
  2. Ďalšiu aproximáciu určíme z iteračnej formule
    \begin{displaymath}
x_k = \phi(x_{k-1}), \ \ k=1,2,3,\dots
\end{displaymath} (7.7)

  3. Ak bude $ \vert x_k-x_{k-1}\vert \geq \delta $, pokračujeme podľa bodu číslo 2, v opačnom prípade výpočet zastavíme a $x_k$ považujeme za aproximáciu koreňa $\alpha$.

Obrázok 7.6: Metóda prostej iterácie.
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Obr.eps}
}}\end{figure}

Pri realizácii tohoto algoritmu musíme mať zaručené, že postupnosť $\{x_k\}$, určená vzťahom (7.7), konverguje ku koreňu $\alpha$. K tomu nám slúži nasledujúca veta:

Veta 7.1 (Postačujúce podmienky konvergencie.)   Predpokladajme, že funkcia $\phi$ je na nejakom intervale $I=\langle a,b\rangle $ spojitá a má tieto vlastnosti:
$\displaystyle \vspace{-0.5cm}\hbox{a) }$ $\textstyle \forall x \in I:\ \phi(x) \in I$   (7.8)
$\displaystyle \hbox{b) }$ $\textstyle \exists q \in \langle 0,1) \hbox{tak\' e, \v ze}:
\forall x,y \in I \hbox{plat\' \i}:
\vert\phi(x)-\phi(y)\vert \leq q \vert x-y\vert .$    

Potom v intervale $I$ existuje práve jeden reálny koreň $\alpha$ rovnice $ x=\phi(x)$ a postupnosť $\{x_k\}$, určená formulou $ x_k=\phi(x_{k-1}) $ konverguje pre každé $x_0 \in I$ a platí $\lim_{k\rightarrow \infty} x_k =\alpha$.

Pre diferencovateľnú funkciu $\phi$ možno podmienku b) nahradiť podmienkou

\begin{displaymath}\hbox{ b')}\ \ \ \ \exists q:\ \forall x \in I \hbox{ je }
\vert\phi '(x)\vert\leq q <1 .\end{displaymath}

Príklad 40. Budeme hľadať opäť koreň rovnice $ (\frac{x}{2})^2 - \sin x =0$ v intervale $I_0=\langle 1,5;2\rangle $. Uvedenú rovnicu prepíšeme na tvar
$ x= 2 \sqrt{\sin x} $. Budeme počítať podľa iteračného vzorca

\begin{displaymath}x_k= 2 \sqrt{ \sin x_{k-1} } \end{displaymath}

a výpočet zastavíme, ak bude $ \vert x_k-x_{k-1}\vert <10^{-3} =\delta $. Ľahko sa presvedčíme, že interval $I_0=\langle 1,5;2\rangle $ patrí do definičného oboru funkcie $ \phi(x)=2 \sqrt{\sin x}$. Zderivovaním iteračnej funkcie $ \phi(x)=2 \sqrt{\sin x}$. zistíme, že derivácia je skutočne na intervale $I_0$ menšia ako $1$. Z počtu iterácií uvedených v tabuľke môžeme posúdiť rýchlosť konvergencie. Vidíme, že táto je závislá od voľby začiatočnej hodnoty $x_0$.

k $x_k,\ x_0 = 1,5 $ $x_k, \ x_0 = 2,0$
1 1,99749 1,90714
2 1,80823 1,94316
3 1,94279 1,93025
4 1,93039 1,93503
5 1,83498 1,93328
6 1,93330 1,93392
7 1,93392  Na základe vety o postačujúcej podmienke konvergenie metódy prostej iterácie môžeme získať odhad chyby tejto metódy:

\begin{displaymath}\vert x_k -\alpha \vert \leq \frac{q}{1-q}\vert x_k - x_{k-1}\vert.\end{displaymath}

Ak máme výpočet zastaviť pri splnení podmienky $ \vert x_k-x_{k-1}\vert \leq \delta, $ potom pre odhad chyby dostávame

\begin{displaymath}\vert x_k -\alpha \vert \leq \frac{q}{1-q} \delta.\end{displaymath}

Ak je funkcia $\phi$ dostatočne hladká môžeme pomocou jej Taylorovho rozvoja získať nasledujúci odhad: Pre $ \phi ^{'}(\alpha) \neq 0 $ máme

\begin{displaymath}x_k -\alpha = \phi^{'}(\alpha)(x_{k-1}-\alpha) +o((x_{k-1} -\alpha)).\end{displaymath}

(Pre symbol $ o((x_{k-1} -\alpha))$ pozri (7.5)). Vidíme, že rád rýchlosti konvergencie je $r=1$. Hovoríme preto o lineárnom iteračnom procese. V prípade, že je $ \phi^{'}(\alpha) =0$ a $ \phi ^{''}(\alpha)
\neq 0$, potom

\begin{displaymath}x_k -\alpha = \frac{\phi^{''} (\alpha) }{2}(x_{k-1}-\alpha)^2 +o((x_{k-1} -\alpha)^2).\end{displaymath}

a rýchlosť konvergencie je v tomto prípade druhého rádu.Metóda regula falsi
Opäť uvažujme rovnicu $f(x)=0$ a predpokladáme, že táto funkcia je spojitá na intervale $I=\langle a,b\rangle $ a opäť platí: $ f(a).f(b) <0$ (t.j. v intervale $I$ existuje reálny koreň rovnice). Vypočítame x-ovú súradnicu prieniku x-ovej osi a sečnice krivky $y=f(x)$, zostrojenej v bodoch $A=[a,f(a)], B=[b,f(b)]$ podľa vzorca

\begin{displaymath}
s_1 = a-\frac{f(a)}{f(b)-f(a)} (b-a).
\end{displaymath} (7.9)

Ak bude platiť $sign f(s_1) =sign f(a)$ (sign znamená znamienko príslušného reálneho čísla), potom preznačíme $s_1$ na $a$ a počítame $s_2$ podľa rovnakého vzorca. Ak bude $ sign f(s_1) =sign f(b)$, preznačíme $s_1$ na $b$ a ďalej počítame $s_2$ opäť podľa vzorca (7.9). Proces výpočtu zastavíme napríklad podmienkou $ \vert f(s_k)\vert < \delta$.

Obrázok 7.7: Metóda regula falsi.
\begin{figure}\centerline{\hbox{
\psfig{figure=Obr2.eps}
}}\end{figure}

Metóda regula falsi je vždy konvergentnou metódou, t.j. zostrojená postupnosť bodov $s_k$ vždy konverguje ku koreňu $\alpha$, pokiaľ je jeho existencia zaručená. Dá sa ukázať, že rýchlosť konvergencie je rádu $r=1$. Metóda sa neodporúča používať veľmi blízko pri hľadanom koreni. Z vety o strednej hodnote dostávame pre odhad chyby:

\begin{displaymath}\vert s_k-\alpha\vert \leq \frac{f(s_k)}{m}, \ \hbox{kde } m=\min_{x\in I}
\vert f^{'}(x)\vert.\end{displaymath}

Príklad 41. Metódou regula falsi riešme opäť úlohu $ (\frac{x}{2})^2 - \sin x =0$. Voľme $I_0=\langle 1,5;2\rangle $. Výpočet sme zastavili podmienkou $ \vert f(s_k)\vert< 10^{-5}$. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

k $s_k$ $a_k$ $b_{k}$ $f(s_{k}) $ $ f(a_k) $ $ f(b_k)$
0 - 1,50000 2,00000 - $ <0$ $ >0$
1 1,91373 1,91375 2,00000 $ <0$ $ <0$ $ >0$
2 1,93305 1,93305 2,00000 $ <0$ $ <0$ $ >0$
3 1,93373 1,93373 2,00000 $ <0$ $ <0$ $ >0$
4 1,93375