Derivácia funkcie určenej parametrickými rovnicami

Rovinná krivka býva často určená parametrickými rovnicami

\begin{displaymath}
x = f(t),\qquad y = g(t),\qquad t \in (a,b).
\end{displaymath}

V prípade, keď $f'(t) \neq 0$ pre všetky $t \in (a,b)$, je krivka grafom funkcie určenej parametrickými rovnicami, ktorej deriváciu môžeme počítať aj bez jej explicitného vyjadrenia pomocou vzťahu

\begin{displaymath}
\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}
= \frac{g'(t)}{f'(t)}.
\end{displaymath}

Príklad 14. Nájdeme prvé dve derivácie funkcie určenej parametrickými rovnicami

\begin{displaymath}
x = \cos t,\qquad y = \sin t,\qquad t \in \langle \pi,2\pi
\rangle.
\end{displaymath}

Riešenie: $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -cotg\ t$.
Porovnajte tento výsledok s výsledkom príkladu 12.
Pretože druhá derivácia je deriváciou prvej derivácie (pozri nasledujúcu časť), platí

\begin{displaymath}
\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left( \frac{dy}{dx} \right)}{dx...
...rac{\frac{d\left( \frac{dy}{dx} \right)}{dt}}{\frac{dx}{dt}} =
\end{displaymath}


\begin{displaymath}
\frac{\frac{d(-cotg\ t)}{dt}}{\frac{d(\cos t)}{dt}} =
\frac{\frac{1}{\sin^2 t}}{-\sin t} =
\frac{-1}{\sin^3 t}.
\end{displaymath}

$\clubsuit$