Spojitosť a elementárne funkcie

Elementárne funkcie sú spojité.
Funkcia $y = sign(x)$ je nespojitá v bode $0$. Iným príkladom nespojitých funkcií sú funkcie celá a zlomková časť čísla. Celá časť čísla $x$ je najväčšie celé číslo menšie alebo rovné $x$ a značí sa $[x]$. Zlomková časť čísla $x$ je $\{x\} = x - [x]$. Obidve tieto funkcie sú nespojité v každom celom čísle.