Nerovnice

Pre prácu s nerovnosťami a nerovnicami platia tieto základné vlastnosti:

 1. Ak $a<b$ a $ b<c$, potom $ a<c$ (tranzitívnosť).
 2. Ak $a<b$ a $c$ je ľubovoľné, potom $ a+c < b+c$.
 3. Ak $a<b$ a $c<d$, potom $a+c<b+d$.
 4. Ak $a<b$ a $ m>0$, potom $am<bm$; ak $a<b$ a $ m<0$, potom $am>bm$.
 5. Ak $a<b$ a $c<d$ , kde $a,b,c,d$ sú kladné čísla, potom $ ac<bd$.
 6. Ak $ 0<ab$ , potom je $0<a, 0<b$, alebo $a<0, b<0$.
 7. Ak $ab<0$ , potom je $0<a, b<0$, alebo $a<0, 0<b$.
 8. Ak $0<b$, $ \ -b <a<b $, potom je $a^2 <b^2$. Ak $0<b, a^2<b^2$, je $ \ -b <a<b $.
 9. Ak je $0<a$ a $a^2 <b^2$, potom platí: alebo $ 0<a<b$ alebo $b<-a <0$.
Tieto vlastnosti ostanú v platnosti aj keď znak $<$ nahradíme znakom $ \leq$.
Lineárna nerovnica s jednou neznámou $x$ má tvar:
\begin{displaymath}
a x + b\ N \ 0,
\end{displaymath} (1.3)

kde $ a \neq 0, b $ sú reálne čísla a $N$ je niektorý zo znakov $ <,>, \leq, \geq, \neq $.
Kvadratická nerovnica s jednou neznámou je nerovnica tvaru:
\begin{displaymath}
a x^2 + bx +c\ N\ 0
\end{displaymath} (1.4)

kde $ a\neq 0$ a $N$ je opäť niektorý zo znakov $ <,>, \leq, \geq, \neq $.
Riešením nerovnice (1.3) alebo (1.4) nazývame množinu všetkých čísel, ktoré keď dosadíme do nerovnice namiesto neznámej $x$ dostaneme pravdivú nerovnosť medzi číslami.
Systém lineárnych nerovníc s jednou neznámou má tvar
$\displaystyle a_1 x+b_1 \ N \ 0$      
$\displaystyle a_2 x+b_2 \ N \ 0$      
$\displaystyle \vdots$     (1.5)
$\displaystyle a_n x +b_n \ N \ 0,$      

kde $ a_1, a_2, \dots, a_n$ sú rôzne od nuly.
Nech riešenia jednotlivých nerovníc systému (1.5) sú $ M_1, M_2, \dots, M_n$. Potom riešenie systému (1.5) je $ M = M_1
\cap M_2 \cap \dots \cap M_n$.
Ekvivalentnými nerovnicami nazývame také nerovnice, ktorých množiny riešení sú rovnaké množiny. Úpravy, pomocou ktorých z danej nerovnice dostaneme ekvivalentnú, nazývame ekvivalentnými úpravami.
Pri riešení nerovníc používame vlastnosti 1.-9. a to tak, že z danej nerovnice dostávame ekvivalentné nerovnice, ktoré už vieme riešiť.
Kvadratickú nerovnicu (1.4) možno riešiť úpravou na tvar
\begin{displaymath}
( x+\frac{b}{2a})^2 \ N \ \frac{b^2-4ac}{4a^2}.
\end{displaymath} (1.6)

Pri riešení tejto nerovnice môžu nastať tieto tri prípady:
 1. $D=b^2-4ac >0 $, nerovnicu (1.6) môžeme riešiť napríklad úpravou na tvar

  \begin{displaymath}a(x-\alpha)(x-\beta) \ N \ 0, \end{displaymath}

  kde $\alpha, \beta$ sú korene rovnice $ ax^2 +bx+c =0 $. Nerovnicu riešime ďalej podľa vlastností 5. a 6.
 2. $D=b^2-4ac=0 $. Potom nerovnica (1.6) nemá riešenie, ak $N$ značí $<$; nerovnica (1.6) má riešenie $ (- \infty , \infty )$ , ak $N$ značí $ \geq$; nerovnica (1.6) má riešenie $ x=-\frac{b}{2a}$, ak $N$ značí $ \leq$; nerovnica (1.6) má riešenie všetky reálne čísla okrem čísla $-\frac{b}{2a}$, ak $N$ značí $\neq$ alebo $>$.
 3. $D=b^2 -4ac <0$. Potom nerovnica (1.6) nemá riešenie, ak $N$ značí $<$ alebo $ \leq$; nerovnica (1.6) má riešenie $ (- \infty , \infty )$ , ak $N$ značí $>, \geq$ alebo $\neq$.

Príklad 15. Riešme nerovnicu:

\begin{displaymath}\frac{3-x}{5} < \frac{2x-8}{3} -\frac{3x-1}{2} \end{displaymath}

Riešenie: Podľa vlastnosti 4. dostaneme po vynásobení oboch strán nerovnice číslom $30$ ekvivalentnú nerovnicu:

\begin{displaymath}18-6x < 20x-80 -45x +15,\end{displaymath}

odkiaľ

\begin{displaymath}18-6x < -25x -65.\end{displaymath}

K obom stranám nerovnice pripočítame výraz $ 25x-18$ a podľa vlastnosti 2. dostaneme

\begin{displaymath}19x < -83.\end{displaymath}

Vynásobením tejto nerovnice číslom $ \frac{1}{19}$ dostaneme

\begin{displaymath}x< -\frac{83}{19} .\end{displaymath}

Riešením tejto nerovnice sú čísla z intervalu $ (-\infty ,
-\frac{83}{19} )$. Pri riešení sme robili len ekvivalentné úpravy, preto nájdené riešenie je aj riešením pôvodnej nerovnice. $\clubsuit$

Príklad 16. Riešme nerovnicu:

\begin{displaymath}x^2-5x+6 <0. \end{displaymath}

Riešenie: Pretože $D=(-5)^2 -4 \cdot 6 =1 >0 $, danú nerovnicu riešime tak, že trojčlen $ x^2-5x+6$ rozložíme na súčin koreňových činiteľov. Korene kvadratickej rovnice $ x^2-5x+6=0$ sú čísla $
2$ a $3$. Preto platí $ x^2-5x+6= (x-3)(x-2)$. Dostávame

\begin{displaymath}(x-3)(x-2) <0.\end{displaymath}

Táto nerovnica je podľa vlastnosti 7. ekvivalentná s jedným z nasledujúcich dvoch systémov
$\displaystyle x-3 >0, \ \
x-2 <0$     (1.7)
$\displaystyle \hbox{ alebo }$      
$\displaystyle x-3<0, \ \
x-2 >0$     (1.8)

Riešením systému (1.7) je prienik $ (-\infty,2) \cap (
3,\infty) = \emptyset$. Riešením systému (1.8) je prienik $(-\infty,3) \cap (2,\infty ) = (2,3)$. Riešením pôvodnej nerovnice preto je $ \emptyset \cup (2,3)= (2,3)$. $\clubsuit$Subsections