Chyby aritmetických operácií.

Budeme predpokladať, že vykonávame presné aritmetické operácie s nepresnými číslami, teda s aproximáciami. Ďalej budeme predpokladať, že poznáme chyby, resp. odhady chýb týchto aproximácií. Budeme vyšetrovať, s akou presnosťou sa dá stanoviť výsledok, teda aká je jeho chyba, resp. jej odhad.
Nech

\begin{displaymath}x_i =\bar x_i +\Delta x_i, \ \ \vert\Delta x_i\vert \leq \var...
...t \frac{ \Delta x_i}{x_i}\right\vert \leq \delta _i, \ \ i=1,2,\end{displaymath}

kde $ \varepsilon _i$ resp. $ \delta _i$ je odhad absolútnej, resp. relatívnej aproximácie $ \bar x_i$. Pre relatívne chyby môžeme z vyššie uvedených vzťahov odvodiť

Nech je $x$ reálne číslo, ktoré má nekonečné dekadické vyjadrenie. Hovoríme, že číslo $x^{(d)} $, ktoré má $d$ desatinných miest, je správne zaokrúhlenou hodnotou čísla $x$, ak je zaokrúhľovacia chyba $\varepsilon$ taká, že

\begin{displaymath}\vert \varepsilon \vert = \vert x - x^{(d)} \vert \leq \frac{1}{2} . 10^{-d} \end{displaymath}

Príklad 9. Nech $ x= 6,7439966 \dots,$ potom je $ x^{(3)} =6,744$ a $x^{(7)} = 6,7439967$. $\clubsuit$

Ak je $ \bar x$ ľubovoľná aproximácie presnej hodnoty $x$, potom hovoríme, že k-te desatinné číslo je platné, ak platí:

\begin{displaymath}\vert x- \bar x\vert \leq \frac{1}{2} . 10^{-k}. \end{displaymath}

Pri správne zaokrúhlenom čísle je teda každé miesto platné.

Príklad 10. Nech je číslo $ 0,1492$ správne na štyri desatinné čísla. Inými slovami, to znamená, že ide o aproximáciu skutočnej hodnoty, ktorá leží niekde v intervale medzi $ 0,14915 $ a $0,14925$. V takomto prípade aproximácia má štyri platné číslice. Podobne číslo $ 14,92$ má dve platné desatinné miesta a štyri platné číslice, za predpokladu, že jeho chyba neprevýši $0,005$. $\clubsuit$

Príklad 11. Ak je $ x = \pi, \bar x = 0,31415 .10^1$, potom

\begin{displaymath}\vert\frac{x-\bar x}{x}\vert \leq 3.10^{-5} \leq 0,5. 10^{-4},\end{displaymath}


\begin{displaymath}\vert x-\bar x\vert \leq 10^{-4} \leq 0,5. 10^{-3}.\end{displaymath}

V tomto prípade má $ \bar x$ len štyri platné číslice a aproximácia $3,1415$ má tri platné desatinné miesta. $\clubsuit$

Ak je počet platných číslic $ n>1$, potom za limitnú relatívnu chybu aproximácie $ \bar x$ s prvou platnou cifrou $k$ možno vziať číslo

\begin{displaymath}\delta = \frac{1}{2k} (\frac{1}{10})^{n-1}.\end{displaymath}

Ak pre odhad relatívnej chyby $\delta$ platí

\begin{displaymath}\delta \leq \frac{1}{2(k+1)} (\frac{1}{10})^{n-1},\end{displaymath}

potom číslo $ \bar x$$n$ platných číslic. Na uvedenom príklade vidíme súvislosť medzi počtom platných číslic a relatívnou chybou aproximácie: zväčšovanie chyby sa prejaví stratou platných číslic a obrátene. Preto sa vo výpočtoch vyhýbame rozdielom blízkych čísel, pri ktorých práve ku tejto strate platných čísel dochádza.

Príklad 12. Koľko platných číslic má číslo $A= 3,7563$ ak relatívna chyba je $1\%$?

Riešenie: Prvá platná číslica je $3$ a keďže relatívna chyba je $ 0,01$, potom platí

\begin{displaymath}0,01 \leq \frac{1}{2 . 4 } ( \frac{1}{10})^{n-1},\end{displaymath}

odkiaľ $n=2.$ Preto číslo $A$ má dve platné číslice. $A$ môžeme zapísať v tvare $A = 3,8$. $\clubsuit$

Príklad 13. Nech

\begin{displaymath}x_1 = 0,5010278, \ \ \bar x_1 = 0,5010,\end{displaymath}


\begin{displaymath}x_2 = 0,5007812, \ \ \bar x_2 = 0,5008,\end{displaymath}

potom

\begin{displaymath}\vert \Delta x_1\vert = 0,278.10^{-4} \leq 0,5 . 10^{-4},\end{displaymath}


\begin{displaymath}\vert\frac{\Delta x_1}{x_1}\vert \leq 0,5 .10^{-3},\end{displaymath}


\begin{displaymath}\vert \Delta x_2\vert = 0,188.10^{-4} \leq 0,5 . 10^{-4},\end{displaymath}


\begin{displaymath}\vert\frac{\Delta x_2}{x_2}\vert \leq 0,5 .10^{-4}.\end{displaymath}

Vypočítame rozdiel uvedených čísel:

\begin{displaymath}v =x_1-x_2 =0,2466.10^{-3},\ \bar v = \bar x_1 -\bar x_2 = 0,2 . 10^{-3},\end{displaymath}


\begin{displaymath}\vert\Delta v \vert \leq 0,5 . 10^{-4}.\end{displaymath}


\begin{displaymath}\vert\frac{\Delta v}{v} \vert \leq 1,9 .10^{-1}.\end{displaymath}

Výstupná relatívna chyba je teda v porovnaní s relatívnymi chybami vstupných údajov omnoho väčšia. $\clubsuit$

Príklad 14. Je daná kvadratická rovnica

\begin{displaymath}x^2 -56 x +1 =0 \end{displaymath}

s koreňmi $ x_1=28+\sqrt{783}$ a $ x_2 = 28-\sqrt{783} $. Ak vypočítame $ \sqrt{783} $ na päť platných číslic (t.j. s chybou menšou ako $0,5 . 10^{-3}\ \ \sqrt{783} = 27,982)$, máme: $\ x_1= 55,982, \ x_2 = 0,018.$ Absolútna chyba koreňov nie je väčšia ako $ 0,0005$. Ale pre relatívnu chybu platí:

\begin{displaymath}
\vert\frac{\Delta x_1}{x_1} \vert \leq 0,5 . 10^{-5}; \ \
\vert\frac{\Delta x_2}{x_2}\vert \leq 0,8 . 10^{-2}.\end{displaymath}

Koreň $x_1$ je určený na päť platných číslic a koreň $x_2$ len na dve platné číslice. Ak chceme aj druhý koreň vypočítať presnejšie, máme dve možnosti: $\clubsuit$



Subsections