Úvod

Zo strednej školy viete, že matica typu $m\times n$ je sústava $mn$ čísiel usporiadaných v tvare obdĺžnikovej "tabuľky" s $m$ riadkami a $n$ stĺpcami. Ako príklad uvádzame nasledujúce tri matice, ktoré majú postupne typ $1\times 3$, $m\times 1$, a $3\times 4$:


\begin{displaymath}\left(\begin{array}{ccc} 1 & \pi & c \end{array}\right) \hski...
...b & u+v & z & 216\\
a & 3u+vw & xyz & 1966 \end{array}\right) \end{displaymath}

Matice je obvyklé pomenúvať tučne sádzanými vel'kými písmenami, a ich prvky sú potom označené zodpovedajúcim malým písmenom s dvoma indexami (riadkovým a stĺpcovým). Všeobecná matica typu $m\times n$ môže teda byt' označená a opísaná napr. nasledujúcim spôsobom:

\begin{displaymath}
{\bf C}=\left( \begin{array}{cccccc}
c_{11} & c_{12} & \dot...
... & \dots & c_{mj} & \dots &
c_{mn} \\
\end{array}\right) \ \ ;\end{displaymath}

prvok v $i$-tom riadku a $j$-tom stĺpci je označený symbolom $c_{ij}$. Pre úsporu miesta uvedenú maticu stručne zapisujeme v tvare ${\bf C}=[c_{ij}]_{m \times n}$.