Normálová rovnica roviny

Podobnou úvahou ako pre priamku v rovine dostávame normálovú rovnicu roviny určenej bodom $X_{0}$ a normálovým vektorom n
\begin{displaymath}
(\vec{X - X_{0}})\cdot\vec{n} = 0
\end{displaymath} (2.22)

Ak sú súradnice normálového vektora $\vec{n}=[a,b,c]$ a určujúceho bodu $P[x_{0},y_{0},z_{0}]$, rozpísaním do súradníc dostávame
\begin{displaymath}
a(x - x_{0}) + b(y - y_{0}) + c(z - z_{0}) = 0.
\end{displaymath} (2.23)

Po úprave dostávame všeobecnú rovnicu roviny.