Súradnicová sústava

Karteziánska súradnicová sústava v rovine (v priestore) je sústava dvoch (troch) navzájom na seba kolmých priamok, ktoré voláme osi súradnicovej sústavy. Všetky osi súradnicovej sústavy majú spoločný jediný bod, ktorý voláme začiatok súradnicovej sústavy a označujeme ho znakom $O$. Naviac, na každej osi je určená rovnaká jednotka dĺžky. Karteziánska súradnicová sústava je prostriedok, pomocou ktorého každému bodu v rovine (v priestore) vieme jednoznačne priradiť usporiadanú dvojicu (trojicu) reálnych čísel, ktoré voláme súradnice daného bodu. Spôsob priradenia je znázornený na obr. 1 (obr. 2).

Fakt že bod $A$ má súradnice $a_{1},a_{2},a_{3}$, budeme zapisovať $A[a_{1},a_{2},a_{3}]$ alebo $A= [a_{1},a_{2},a_{3}]$.