Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2020-06-04 06:25:46
Size: 3703
Editor: xmacakm1
Comment:
Revision 11 as of 2020-06-04 06:35:16
Size: 3695
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 105: Line 105:
  [[http://www.math.sk/kalicka|Komorníková Magda]]   [[http://www.math.sk|Komorníková Magda]]

Výskum

Vedecký záujem členov našej katedry zahŕňa nasledovné oblasti:

 1. Fuzzy množiny

 2. Kartografia

 3. Kombinatorika a teória grafov

 4. Kvantová logika

 5. Neštandardná analýza

 6. Neštandardné modely

 7. Numerické metódy

 8. Počítačová geometria a vizualizácia

 9. Štatistika

V rámci nich katedra organizuje konferencie a semináre.

Fuzzy množiny

Kartografia

 • Vajsáblová Margita modelovanie priestorových dát, kartografické zobrazenia, analýza presnosti dát

Kombinatorika a teória grafov

 • Širáň Jozef algebraická a topologická teória grafov (05Cxx)

  Knor Martin vzdialenosť v grafoch (05C12), (iterované) hranové grafy a ich zovšeobecnenia (05Cxx)

  Šiagiová Jana algebraická teória grafov (05C25)

Kvantová logika

 • Nánásiová Oľga ortomodulárne zväzy, d-množina, pozorovateľné stavy, podmienená pravdepodobnosť

Neštandardná analýza

 • Kalina Martin neštandardná teória miery, alternatívna teória množín (03E70), (03H15), (03H20), (28Axx), (28Exx), (60A99), (60F05)

Neštandardné modely

Numerické metódy

 • Bystrický Róbert numerické modelovanie šírenia seizmických vĺn a riešenie problémov seizmickej odozvy, nelineárne problémy

  Handlovičová Angela nelineárne parciálne diferenciálne rovnice, počiatočno-okrajové úlohy, Stefanová úloha, difúzne rovnice, konvergencia numerických metód, odhady chýb, metóda konečných prvkov, približné numerické riešenia, analýza numerických algoritmov pre približné riešenie problémov (65M20), (65M15), (65M60), (65M12), (35K55), (35K20)

  Mikula Karol numerická analýza nelineárnych parciálnych rovníc, modelovanie problému voľnej hranice, vývoj kriviek a plôch ovládaných krivosťou, spracovanie obrazov, zovšeobecnené Perona-Malik "anizotropické" difúzne modely Niekoľko príkladov súčasnej práce.

Počítačová geometria a vizualizácia

Štatistika

KMaDGWiki: Vyskum (last edited 2020-06-04 06:35:16 by xmacakm1)