Differences between revisions 1 and 11 (spanning 10 versions)
Revision 1 as of 2010-03-23 19:53:39
Size: 1083
Editor: jenca
Comment:
Revision 11 as of 2020-07-09 06:17:30
Size: 6278
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Ponuka tém PhD. štúdia = ## page was renamed from PhdTemy
= PhD. štúdium =
Line 3: Line 4:
== APLIKOVANÁ MATEMATIKA : témy dizertačných prác pre tretí stupeň so začiatkom v šk. roku 2010/2011 == === Aktuálne témy ===
Line 5: Line 6:
|| '''Školiteľ''' || '''Téma ''' ||
||Prof. J. Širáň|| Vybrané state z algebraickej a topologickej teórie grafov.||
||Doc. M. Knor|| Hranové grafy a ich zovšeobecnenia.||
||Prof. R. Mesiar|| Neaditívne miery a integrály a ich aplikácie.||
||Prof. M. Komorníková|| Autoregresné Hidden Markov modely (HMM) časových radov a ich aplikácia v hydrológii a ekonómii. ||
||Doc. O. Nánásiová|| 1. Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie.||
|| 2. Kvantová logika a viacrozmerná analýza.||
||Doc. M. Kalina|| História a súčasnosť radov a ich aplikácií.||
||Doc. A. Handlovičová|| Aplikácie level set metód pre úlohy prúdenia v pórovitom prostredí (spolu s dr. Frolkovičom)||
||Doc. J. Šiagiová|| Vrcholovo tranzitívne a cayleyovské grafy v probléme stupňa a priemeru.||
||Doc. G. Jenča|| Efektové algebry.||
Aktuálne témy, na ktoré je možné sa informovať u školiteľ, sú:
   * doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD: ''Model združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitie''
   * doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.: ''Numerické modelovanie niektorých úloh prúdenia''
   * doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.: ''Numerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhraním''
   * doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.: ''Relačné morfizmy''
   * prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.: ''Metódy segmentácie a trekingu v biologických videách na báze nelineárnych difúznych rovníc''
   * prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.: ''Prirodzené siete pre strojové učenie''
   * prof. RNDr. Jozef Širáň, !DrSc.: ''Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr''
V prípade záujmu o tieto témy alebo o prípadnú diskusiu o iných témach, neváhajte kontaktovať našich školiteľov.

=== Aktuálni doktorandi ===
  
  '''Ing. Andrea Ábrahámová'''
   * email: andrea.abrahamova@stuba.sk
   * téma: Matematické metódy transformácií dát v geodézii a kartografii
   * vedúci práce: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

  '''Mgr. Dominika Ballová'''
   * email: dominika.ballova@stuba.sk
   * téma: Modelovanie nelineárnych časových radov a ich aplikácie v hydrometeorológii
   * vedúci práce: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

  '''Ing. Gergő Ibolya'''
   * email: gergo.ibolya@stuba.sk
   * téma: Riešenie úloh prúdenia metódou konečných objemov
   * vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.

  '''Mgr. Pavol Jánoš'''
   * email: pavol.janos@stuba.sk
   * téma: Vybrané problémy z algebraickej a topologickej teórie grafov
   * vedúci práce: doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.

  '''Polycarp Omondi Okock, MSc.'''
   * email: polycarp.okock@stuba.sk
   * téma: Efficient software solutions for medical image processing and analysis
   * vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.

  '''Seol Ah Park, MSc.'''
   * email: seol.park@stuba.sk
   * téma: Tracking cells in 3D+time image sequences - Treking buniek v 3D časových obrazových postupnostiach
   * vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.

  '''Ing. Adam Šeliga'''
   * email: adam.seliga@stuba.sk
   * téma: Zovšeobecnená teória miery a integrálu a ich aplikácie
   * vedúci práce: prof. RNDr. Radko Mesiar, !DrSc.

  '''Markjoe Olunna Uba, MSc.'''
   * email: markjoe.uba@stuba.sk
   * téma: 3D+time image segmentation methods
   * vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.

  '''Ing. Balázs Kósa'''
   * email: balazs.kosa@stuba.sk
   * téma: Mathematical and numerical methods for processing point cloud data - Matematické a numerické metódy na spracovanie mračien bodov
   * vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.

=== Obhájené dizertačné práce ===

  '''2019'''
   * Mgr. Marián Decký, PhD.: Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
   * Mgr. Izabela Riečanová, PhD.: Numerické metódy a ich využitie akustických simuláciách
   * Mgr. Marián Šagát, PhD.: Vyvíjajúce sa variety v úlohách praxe

  '''2018'''
   * Ing. Martin Ambroz, PhD.: Numerické modelovanie širenia lesných požiarov
   * Ing. Viera Kleinová, PhD.: Model optického toku a jeho využitie pri spracovaní obrazu
   * Ing. Michal Kollár, PhD.: Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na plochách s aplikáciou v spracovaní geodetických dát
   * Ing. Matej Medľa, PhD.: Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc metódou konečných objemov na nerovnomerných sieťach
   * Ing. Mária Tješšová, PhD.: Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP

  '''2017'''
   * Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.: Metódy konečných objemov pre vývoj plôch podľa strednej krivosti

  '''2016'''
   * Mgr. Katarína Hriňáková, PhD.: Regulárne mapy nad lineárnymi frakcionálnymi grupami
   * Mgr. Veronika Hucíková, PhD.: Regulárne mapy a mapové operátory
   * RNDr. Peter Smrek, PhD.: Neaditívne miery a integrály a ich aplikácie
   * Mgr.art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.: Agregačné funkcie: nové metódy a nové prístupy
   * RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.: Využitie gradientných schém na numerické riešenie nelineárnych parabolických rovníc
   * Ing. Jozef Urbán, PhD.: Nové zlepšenia atlasom riadených segmentácií obrazu

  '''2015'''
   * Ing. Michal Smíšek, PhD.: Analýza 3D a 4D obrazu organizmov v embryogenéze
   * Ing. Daniel Szatmári, PhD.: Tvorba a optimalizácia kartografického zobrazenia
   * Ing. Róbert Špir, PhD.: Paralelné algoritmy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc

  '''2014'''
   * Mgr. Dana Kotorová, PhD.: Numerické metódy pre nelineárne parabolické diferenciálne rovnice
   * Ing. Marek Macák, PhD.: Numerické metódy v geovedách
   * Mgr. Miroslav Sabo, PhD.: Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie

  '''2013'''
   * Mgr. Robert Bystrický, PhD.: Multikriteriálne rozhodovanie a volebné systémy
   * Mgr. Pavol Kútik, PhD.: Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc vo finančnej matematike
   * Mgr. Jana Lenčuchová, PhD.: Markov-Switching (MSW) modely časových radov a ich aplikácia
   * Mgr. Anna Petričková, PhD.: Viacrežimové modely časových radov a ich aplikácia

  '''2012'''
   * Ing. Vladimír Jágr, PhD.: Zovšeobecnenie Archimax kopúl pre vyššie dimenzie
   * Ing. Monika Pekárová, PhD.: Konštrukcia kopúl s vopred určenými vlastnosťami
   * Mgr. Ivan Prcúch, PhD.: Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na plochách

  '''2011'''
   * Ing. Lucia Vavríková, PhD.: Tranzitívne preferenčné štruktúry a multikriteriálne rozhodovanie

  '''2010'''
   * Mgr. Ahmed Abbas Mohammed Al-Adilee, PhD.: Zovšeobecnená teória pravdepodobnosti na kvantových logikách
   * RNDr. Zuzana Havranová, PhD.: Lukasiewiczove filtre a S-aditívne miery
   * Mgr. Mária Ždímalová, PhD.: Veľké vrcholovo-tranzitívne a cayleyovské grafy a digrafy daného stupňa a priemeru

PhD. štúdium

Aktuálne témy

Aktuálne témy, na ktoré je možné sa informovať u školiteľ, sú:

 • doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD: Model združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitie

 • doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.: Numerické modelovanie niektorých úloh prúdenia

 • doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.: Numerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhraním

 • doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.: Relačné morfizmy

 • prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.: Metódy segmentácie a trekingu v biologických videách na báze nelineárnych difúznych rovníc

 • prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.: Prirodzené siete pre strojové učenie

 • prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.: Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr

V prípade záujmu o tieto témy alebo o prípadnú diskusiu o iných témach, neváhajte kontaktovať našich školiteľov.

Aktuálni doktorandi

 • Ing. Andrea Ábrahámová

  • email: andrea.abrahamova@stuba.sk

  • téma: Matematické metódy transformácií dát v geodézii a kartografii
  • vedúci práce: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

  Mgr. Dominika Ballová

  • email: dominika.ballova@stuba.sk

  • téma: Modelovanie nelineárnych časových radov a ich aplikácie v hydrometeorológii
  • vedúci práce: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

  Ing. Gergő Ibolya

  • email: gergo.ibolya@stuba.sk

  • téma: Riešenie úloh prúdenia metódou konečných objemov
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Mgr. Pavol Jánoš

  • email: pavol.janos@stuba.sk

  • téma: Vybrané problémy z algebraickej a topologickej teórie grafov
  • vedúci práce: doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.

  Polycarp Omondi Okock, MSc.

  • email: polycarp.okock@stuba.sk

  • téma: Efficient software solutions for medical image processing and analysis
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Seol Ah Park, MSc.

  • email: seol.park@stuba.sk

  • téma: Tracking cells in 3D+time image sequences - Treking buniek v 3D časových obrazových postupnostiach
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Ing. Adam Šeliga

  • email: adam.seliga@stuba.sk

  • téma: Zovšeobecnená teória miery a integrálu a ich aplikácie
  • vedúci práce: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

  Markjoe Olunna Uba, MSc.

  • email: markjoe.uba@stuba.sk

  • téma: 3D+time image segmentation methods
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Ing. Balázs Kósa

  • email: balazs.kosa@stuba.sk

  • téma: Mathematical and numerical methods for processing point cloud data - Matematické a numerické metódy na spracovanie mračien bodov
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Obhájené dizertačné práce

 • 2019

  • Mgr. Marián Decký, PhD.: Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
  • Mgr. Izabela Riečanová, PhD.: Numerické metódy a ich využitie akustických simuláciách
  • Mgr. Marián Šagát, PhD.: Vyvíjajúce sa variety v úlohách praxe

  2018

  • Ing. Martin Ambroz, PhD.: Numerické modelovanie širenia lesných požiarov
  • Ing. Viera Kleinová, PhD.: Model optického toku a jeho využitie pri spracovaní obrazu
  • Ing. Michal Kollár, PhD.: Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na plochách s aplikáciou v spracovaní geodetických dát
  • Ing. Matej Medľa, PhD.: Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc metódou konečných objemov na nerovnomerných sieťach
  • Ing. Mária Tješšová, PhD.: Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP

  2017

  • Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.: Metódy konečných objemov pre vývoj plôch podľa strednej krivosti

  2016

  • Mgr. Katarína Hriňáková, PhD.: Regulárne mapy nad lineárnymi frakcionálnymi grupami
  • Mgr. Veronika Hucíková, PhD.: Regulárne mapy a mapové operátory
  • RNDr. Peter Smrek, PhD.: Neaditívne miery a integrály a ich aplikácie
  • Mgr.art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.: Agregačné funkcie: nové metódy a nové prístupy
  • RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.: Využitie gradientných schém na numerické riešenie nelineárnych parabolických rovníc
  • Ing. Jozef Urbán, PhD.: Nové zlepšenia atlasom riadených segmentácií obrazu

  2015

  • Ing. Michal Smíšek, PhD.: Analýza 3D a 4D obrazu organizmov v embryogenéze
  • Ing. Daniel Szatmári, PhD.: Tvorba a optimalizácia kartografického zobrazenia
  • Ing. Róbert Špir, PhD.: Paralelné algoritmy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc

  2014

  • Mgr. Dana Kotorová, PhD.: Numerické metódy pre nelineárne parabolické diferenciálne rovnice
  • Ing. Marek Macák, PhD.: Numerické metódy v geovedách
  • Mgr. Miroslav Sabo, PhD.: Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie

  2013

  • Mgr. Robert Bystrický, PhD.: Multikriteriálne rozhodovanie a volebné systémy
  • Mgr. Pavol Kútik, PhD.: Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc vo finančnej matematike
  • Mgr. Jana Lenčuchová, PhD.: Markov-Switching (MSW) modely časových radov a ich aplikácia
  • Mgr. Anna Petričková, PhD.: Viacrežimové modely časových radov a ich aplikácia

  2012

  • Ing. Vladimír Jágr, PhD.: Zovšeobecnenie Archimax kopúl pre vyššie dimenzie
  • Ing. Monika Pekárová, PhD.: Konštrukcia kopúl s vopred určenými vlastnosťami
  • Mgr. Ivan Prcúch, PhD.: Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na plochách

  2011

  • Ing. Lucia Vavríková, PhD.: Tranzitívne preferenčné štruktúry a multikriteriálne rozhodovanie

  2010

  • Mgr. Ahmed Abbas Mohammed Al-Adilee, PhD.: Zovšeobecnená teória pravdepodobnosti na kvantových logikách
  • RNDr. Zuzana Havranová, PhD.: Lukasiewiczove filtre a S-aditívne miery
  • Mgr. Mária Ždímalová, PhD.: Veľké vrcholovo-tranzitívne a cayleyovské grafy a digrafy daného stupňa a priemeru

KMaDGWiki: PhdStudium (last edited 2020-09-03 18:31:06 by xseligaa)