Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2020-09-03 18:30:35
Size: 6788
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 13 as of 2020-09-03 18:31:06
Size: 6608
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
   * doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.: ''Numerické modelovanie niektorých úloh prúdenia''
Line 12: Line 11:
   * prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc.: ''Prirodzené siete pre strojové učenie''

PhD. štúdium

Aktuálne témy

Aktuálne témy, na ktoré je možné sa informovať u školiteľ, sú:

 • doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD: Model združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitie

 • doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.: Numerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhraním

 • doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.: Relačné morfizmy

 • prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.: Metódy segmentácie a trekingu v biologických videách na báze nelineárnych difúznych rovníc

 • prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.: Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr

V prípade záujmu o tieto témy alebo o prípadnú diskusiu o iných témach, neváhajte kontaktovať našich školiteľov.

Aktuálni doktorandi

 • Ing. Andrea Ábrahámová

  • email: andrea.abrahamova@stuba.sk

  • téma: Matematické metódy transformácií dát v geodézii a kartografii
  • vedúci práce: doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

  Mgr. Dominika Ballová

  • email: dominika.ballova@stuba.sk

  • téma: Modelovanie nelineárnych časových radov a ich aplikácie v hydrometeorológii
  • vedúci práce: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

  Mgr. Ivona Hrivová

  Ing. Gergő Ibolya

  • email: gergo.ibolya@stuba.sk

  • téma: Riešenie úloh prúdenia metódou konečných objemov
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Mgr. Pavol Jánoš

  • email: pavol.janos@stuba.sk

  • téma: Vybrané problémy z algebraickej a topologickej teórie grafov
  • vedúci práce: doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.

  Polycarp Omondi Okock, MSc.

  • email: polycarp.okock@stuba.sk

  • téma: Efficient software solutions for medical image processing and analysis
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Ing. Aneta Alexandra Ožvat

  • email: aneta.ozvat@stuba.sk

  • téma: Prirodzené siete pre strojové učenie
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Seol Ah Park, MSc.

  • email: seol.park@stuba.sk

  • téma: Tracking cells in 3D+time image sequences - Treking buniek v 3D časových obrazových postupnostiach
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Ing. Adam Šeliga

  • email: adam.seliga@stuba.sk

  • téma: Zovšeobecnená teória miery a integrálu a ich aplikácie
  • vedúci práce: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

  Markjoe Olunna Uba, MSc.

  • email: markjoe.uba@stuba.sk

  • téma: 3D+time image segmentation methods
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

  Ing. Michal Žeravý

  • email: michal.zeravy@stuba.sk

  • téma: Numerické modelovanie niektorých úloh prúdenia
  • vedúci práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

  Ing. Balázs Kósa

  • email: balazs.kosa@stuba.sk

  • téma: Mathematical and numerical methods for processing point cloud data - Matematické a numerické metódy na spracovanie mračien bodov
  • vedúci práce: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

Obhájené dizertačné práce

 • 2019

  • Mgr. Marián Decký, PhD.: Návrh multikriteriálnych rozhodovacích metód a ich aplikácie v oblasti športu a hier
  • Mgr. Izabela Riečanová, PhD.: Numerické metódy a ich využitie akustických simuláciách
  • Mgr. Marián Šagát, PhD.: Vyvíjajúce sa variety v úlohách praxe

  2018

  • Ing. Martin Ambroz, PhD.: Numerické modelovanie širenia lesných požiarov
  • Ing. Viera Kleinová, PhD.: Model optického toku a jeho využitie pri spracovaní obrazu
  • Ing. Michal Kollár, PhD.: Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na plochách s aplikáciou v spracovaní geodetických dát
  • Ing. Matej Medľa, PhD.: Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc metódou konečných objemov na nerovnomerných sieťach
  • Ing. Mária Tješšová, PhD.: Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP

  2017

  • Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.: Metódy konečných objemov pre vývoj plôch podľa strednej krivosti

  2016

  • Mgr. Katarína Hriňáková, PhD.: Regulárne mapy nad lineárnymi frakcionálnymi grupami
  • Mgr. Veronika Hucíková, PhD.: Regulárne mapy a mapové operátory
  • RNDr. Peter Smrek, PhD.: Neaditívne miery a integrály a ich aplikácie
  • Mgr.art. Mgr. Ladislav Šipeky, PhD.: Agregačné funkcie: nové metódy a nové prístupy
  • RNDr. Ing. Matúš Tibenský, PhD.: Využitie gradientných schém na numerické riešenie nelineárnych parabolických rovníc
  • Ing. Jozef Urbán, PhD.: Nové zlepšenia atlasom riadených segmentácií obrazu

  2015

  • Ing. Michal Smíšek, PhD.: Analýza 3D a 4D obrazu organizmov v embryogenéze
  • Ing. Daniel Szatmári, PhD.: Tvorba a optimalizácia kartografického zobrazenia
  • Ing. Róbert Špir, PhD.: Paralelné algoritmy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc

  2014

  • Mgr. Dana Kotorová, PhD.: Numerické metódy pre nelineárne parabolické diferenciálne rovnice
  • Ing. Marek Macák, PhD.: Numerické metódy v geovedách
  • Mgr. Miroslav Sabo, PhD.: Viacrozmerné štatistické metódy a ich aplikácie

  2013

  • Mgr. Robert Bystrický, PhD.: Multikriteriálne rozhodovanie a volebné systémy
  • Mgr. Pavol Kútik, PhD.: Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc vo finančnej matematike
  • Mgr. Jana Lenčuchová, PhD.: Markov-Switching (MSW) modely časových radov a ich aplikácia
  • Mgr. Anna Petričková, PhD.: Viacrežimové modely časových radov a ich aplikácia

  2012

  • Ing. Vladimír Jágr, PhD.: Zovšeobecnenie Archimax kopúl pre vyššie dimenzie
  • Ing. Monika Pekárová, PhD.: Konštrukcia kopúl s vopred určenými vlastnosťami
  • Mgr. Ivan Prcúch, PhD.: Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na plochách

  2011

  • Ing. Lucia Vavríková, PhD.: Tranzitívne preferenčné štruktúry a multikriteriálne rozhodovanie

  2010

  • Mgr. Ahmed Abbas Mohammed Al-Adilee, PhD.: Zovšeobecnená teória pravdepodobnosti na kvantových logikách
  • RNDr. Zuzana Havranová, PhD.: Lukasiewiczove filtre a S-aditívne miery
  • Mgr. Mária Ždímalová, PhD.: Veľké vrcholovo-tranzitívne a cayleyovské grafy a digrafy daného stupňa a priemeru

KMaDGWiki: PhdStudium (last edited 2020-09-03 18:31:06 by xseligaa)